O NÁS OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SLUŽBY TECHNICKÉ ZÁZEMÍ KONTAKT

  

Obchodní a dodací podmínky

 
 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky GARON spol. s r.o. (PDF verze)

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky /dále jen ,,VOP“/ jsou nedílnou součástí Smlouvy, nebo závazné objednávky, VOP jsou k dispozici na stránkách www.UVlakovani.cz, odkaz na VOP je součástí obchodní korespondence.

I. Uzavření Smlouvy
K uzavření smluvního vztahu /Smlouvy o dílo/ mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:
a) podpisem písemné smlouvy o dílo, nebo
b) potvrzením (akceptací) objednávky na zhotovení díla zhotovitelem a to jakoukoli formou (např. faxem, či emailem, nebo faktickým zahájením výroby)

II. Plnění smlouvy
1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost v souvislosti de specifikací výrobních podkladů,schvalováním korektur a vzorů a při odběrech hotových výrobků.
2. Neposkytne-li objednavatel potřebnou součinnost, vyhrazuje si zhotovitel právo pozastavit zahájení /pokračování výroby zboží až do doby, kdy k požadované součinnosti dojde. V takovém případě zařadí zhotovitel objednanou zakázku do nejbližšího volného termínu podle kapacitních možností a není odpovědný
za prodlení.
3. V případě, že existují splatné závazky objednavatele vůči zhotoviteli z předchozích objednávek, má zhotovitel právo přerušit veškerá plenění pro téhož objednavatele, nebo osoby jím ovládané až do okamžiku splnění jeho povinností.

III. Dodací podmínky
1. V případě smluvního ujednání mezi zhotovitelem a objednavatelem, že dopravu zhotoveného díla zajistí zhotovitel, je objednavatel povinen doručit zhotoviteli přesné přepravní dispozice a expediční specifikaci dodání díla.
2. Objednavatel je povinen dílo převzít, ledaže by bylo s ohledem na vady zcela nepoužitelné k účelu, pro které bylo objednáno. Dokladem o převzetí je dodací list, nebo potvrzení jakéhokoli dopravce najatého na přepravu zboží.
3. Pokud objednavatel nezajistí převzetí díla ve sjednaném místě a čase, nese veškeré náklady marné dodávky.

IV. Přechod nebezpečí škody na věci
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem převzetí objednatelem (nebo třetí osobou určenou
objednatelem, přítomnou v místě určení) nebo předáním zboží prvnímu dopravci. V případě prodlení s převzetím díla, přechází nebezpečí škody na věci prvním dnem prodlení.

V. Cena díla a platební podmínky
1. Zhotovitel po předání díla vystaví řádný daňový doklad – fakturu, jejíž splatnost činí (není-li mezi stranami
Sjednáno jinak) 14 dní od vystavení. K ceně díla bude připočteno DPH podle aktuálně platné výše.
2. Zhotovitel je oprávněn zejména při uzavírání první zakázky s objednavatelem vyžadovat zaplacení přiměřené zálohy před započetím díla.
3. V případě prodlení s placením, je objednatel povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
4. Objednatel není oprávněn provádět vůči zhotoviteli jednostranný zápočet svých pohledávek.

VI. Kvalita díla, odpovědnost za vady a náhrada škody
1. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci.
3. Objednatel je povinen zajistit prohlídku díla ihned v místě převzetí, nebo po okamžiku, kdy mu bylo umožněno s dílem nakládat.
4. Objednatel je povinen vady písemně vytknout (reklamace) ihned poté, kdy měla být prohlídka provedena, jinak nároky z vad zanikají. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: specifikace vady, rozsah vady a doložení její existence zhotoviteli dodáním minimálně 1 % výtisků z celkového dodaného díla, které obsahují stejnou reklamovanou vadu.
5. Reklamace nemá vliv na povinnost zaplatit cenu díla. Objednatel nemá při reklamaci právo zadržovat jakoukoli část ceny díla.
6. Porušení smlouvy je podstatné:
a) je-li objednateli zcela znemožněno užívat zboží dodané k účelu, ke kterému bylo objednáno a vyrobeno, nebo
b) neuhradí-li objednatel fakturovanou cenu díla v dohodnuté lhůtě, nebo dílo v dohodnuté lhůtě odmítne převzít, nebo
c) opakovaného porušení podstatných povinností smluvní strany, které bylo písemně vytknuto a k jehož odstranění byla poskytnuta přiměřená lhůta.
Porušení smlouvy je nepodstatné v ostatních případech.
7. V případech podstatného porušení smlouvy má právo dotčená strana od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody, která tím vznikla.
8. Náhrada škody se řídí ustanovením obchodního zákoníku. Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud porušení povinností na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednavatele, nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel povinen.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztahy se řídí českým právem a jeho rámci především obchodním zákoníkem.
2. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z uzavřené smlouvy, nebo v souvislosti s ní
které se budou týkat majetkových nároků, zejména peněžitého plnění, nároků na vydání věci, nároků na náhradu
škody a bezdůvodného obohacení, výše, nebo splatností těchto nároků, se budou řešit smírčí cestou, v případě nedohody právní cestou.
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo VOP měnit a doplňovat.
4. Platné a účinné VOP jsou zveřejněny na webové adrese zhotovitele www.uvlakovani.cz
4. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky byly schváleny vedením společnosti a nabývají platnosti a účinnosti 1. ledna 2010